Publikácia, ktorú máte možnosť preštudovať, je príspevkom k 95. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov, jeho nepretržitej činnosti, sumár jeho významných

ocenení, umiestnení a úspechov. Je publikáciou s faktografiou, je kronikou toho podstatného, čo sa v hudobnom a zborovom svete naozaj stalo, čo priniesol život, zapísali kronikári a čo uchoval archív a spomienky členov tohto reprezentačného vokálneho telesa.

Vznikla ako pokračovanie viacerých doterajších písomných zdrojov, verbálnych podaní bývalých i súčasných členov zboru a korešpondencie jemu adresovanej. Podkladom k jej vytvoreniu bolo viacero.

Najstarším sa stala Pamätnica Speváckeho sboru slovenských učiteľov SSSU z roku 1933, vydaná pri príležitosti osláv dvanásteho výročia činnosti zboru a otvorenia vlastného Domova v Trenčianskych Tepliciach.

Ďalšími boli publikácia Spevácky sbor slovenských učiteľov z roku 1964, vydaná pri príležitosti 40. výročia vzniku zboru (T. Sedlický), pamätnica 50 rokov Speváckeho zboru slovenských učiteľov z roku 1971, vydaná k 50. výročiu vzniku zboru (M. Kostelný) a dizertačná práca PaedDr. Jozefa Vakoša, Ph.D. (obhájená na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave). Informácie sme čerpali aj zo záverečnej práce Mgr. Alexandry Jakubekovej (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a z Pamätnice SZSU zameranej na činnosť Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorá bola vydaná k 90. výročiu zboru (M.Pazúrik, J. Vakoš). Obohacujú ju príspevky, články a recenzie z dennej a odbornej tlače, archívne materiály a správy z činnosti zboru za posledných 40 rokov. Využité sú aj mnohé súkromné archívy bývalých i súčasných členov zboru, kroniky, ale aj autentické zážitky a výpovede. Autori využili vymoženosti súčasnej digitálnej techniky najmä pri fotodokumentácii podkladových či originálnych materiálov pri mapovaní činnosti tohto umeleckého telesa.

 Zostavovateľ si predsavzal zachytiť a analyzovať doterajšiu činnosť SZSU v nadväznosti na doposiaľ vydané publikácie a zanechať tak odkaz ďalším generáciám a priaznivcom zborového spievania. Súčasne mal v úmysle vytvoriť podklady k neúprosne sa

blížiacej storočnici zboru (v roku 2021). Predložená publikácia je písomným svedectvom o tom, že sme tu boli, že sme niečo vytvorili a niečo po sebe zanechali. Spievali sme, reprezentovali a prezentovali naše vokálne umenie, ale i naše drahé Slovensko, doma i v zahraničí, a to po stránke ľudskej, ale najmä umeleckej.

Čitateľovi dávame do vienka publikáciu spĺňajúcu atribúty vedeckosti písomného dokumentu a zároveň prehľadné dielo populárno-náučného charakteru. Cieľom je poskytnutie informácií a súčasne vytvorenie predpokladu na zamyslenie sa.

Autor